Hjem » Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Reisetsted.no AS sine betalingsbetingelser avtales per e-post. De følgende alminnelige salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom kunden og Reisetsted.no AS. Kundens ettersendelse av egne betingelser har ingen innvirkning på avtalen. Et tilbud fra Reisetsted.no AS, er gyldig i etter avtale i tilbudet. Grunnen til dette er raske endringer i priser fra underleverandører..

Priser:De oppgitte priser er inklusiv skatter og avgifter med mindre annet er angitt spesielt.

Reisetsted.no AS forbeholder seg retten til i tiden mellom tilbudstidspunkt og leveringstidspunkt, å øke prisene for å dekke økte kostnader i forbindelse med endringer i valutakurser, innkjøpspriser, tollsatser, fraktrater og forsikringspremier, eller andre forhold som ligger utenfor Reisetsted.no AS sin kontroll. Om Reisetsted.no AS sine kostnader økes som resultat av kundens instruksjoner eller mangel på samme, må slike kostnader i sin helhet dekkes av kunden.

Produktinformasjon:Reisetsted.no AS reserverer seg fra eventuelle trykkfeil på priser og spesifikasjoner.

Leveringstid:Om ikke annet er avtalt skal Reisetsted.no AS levere bestilte produkter innen rimelig tid. Normalt vil dette si innenfor de estimerte leveringstidene som Reisetsted.no gir. Reisetsted.no AS fraskriver seg dog ethvert ansvar for eventuelle feil ved estimerte leveringstider og økonomiske tap kunden måtte få som følger av forsinket eller uteblitt leveranse.

Finner Reisetsted.no AS det ikke mulig å foreta leveranse til avtalt leveringstid, eller må forsinkelse fra Reisetsted.no AS sin side anses som sannsynlig, skal kunden på hensiktsmessig måte underrettes uten unødig opphold. Leveringstiden kan utsettes med en tid som etter omstendighetene er rimelig, dersom forsinkelsen skyldes forhold utenfor Reisetsted.no AS sin kontroll.

Ved endrings- og tilleggsarbeider vil leveringstiden kunne bli forlenget.

Betaling/salgspant:Dersom betaling ikke skjer til rett tid, har Reisetsted.no AS rett til å belaste morarenter fra forfallsdato.

Hvis Reisetsted.no AS forlanger det, må kunden stille tilfredsstillende garanti for riktig betaling. Reisetsted.no AS er ikke forpliktet til å yte kreditt.

Ved betalings – mislighold vil Reisetsted.no AS sitt samlede tilgodehavende hos kunden forfalle til betaling.

Reisetsted.no AS har salgspant i varen, og den blir under alle forhold Reisetsted.no AS sin eiendom inntil full betaling er mottatt, evt. med tillegg av renter og påløpte omkostninger, selv om det ikke foreligger registrert pant i løsøre eller annen eiendom.

Kunden bærer ansvar for enhver skade på den leverte varen selv om ikke hele kjøpesummen er betalt.

Reklamasjon:Etter mottakelse av varen/produktet, skal kunden omgående undersøke denne. Dersom feil eller mangler oppdages, skal kunden umiddelbart og senest innen 24 timer etter varens mottakelse, reklamere skriftlig til post@reisetsted.no. Kunden forplikter seg til å undersøke varen selv om den er pakket for lagring. I slike tilfeller må reklamasjon skje straks en mangel oppdages, og for øvrig innen 24 timer etter varens mottakelse.

Hvis ikke reklamasjonen skjer innen rett tid, anses leveransen for godkjent av kunden.

Garanti:Reisetsted.no AS formidler garanti på produkter solgt av Reisetsted.no AS etter regler gitt av den enkelte underleverandør.

Foreligger det mangler ved varen, eller tjenesten, har Reisetsted.no AS valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller innrømme prisavslag. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis varen blir forandret av andre uten Reisetsted.no AS sitt skriftlige samtykke. Erstatningens størrelse begrenses i alle tilfeller til varens pris levert av Reisetsted.no AS.  

Force Majeure etc.:Reisetsted.no AS er uten ansvar for enhver manglende, mangelfull, eller forsinket levering som helt eller delvis skyldes omstendigheter utenfor Reisetsted.no AS sin kontroll, slik som ekstremvær, krig, brann, naturkatastrofe, plutselige endringer i offentlige forskrifter, streik, lockout. Oppstår forhold som beskrevet ovenfor, forbeholder Reisetsted.no AS seg rett til å fordele leveranser mellom sine kunder.

Retur:Det må ikke returneres varer uten godkjennelse av Reisetsted.no AS. Kunden skal ha mottatt et godkjent returnummer før varer kan returneres. Retur skjer for kundens risiko og regning.

Tvister:Eventuelle tvistemål om disse salgs- og leveringsbetingelser skal avgjøres av Reisetsted.no AS sitt verneting som er i Oslo.

Avbestilling:Etter at betaling er gjort kan kunden ikke avbestille billetten ( e ) . Billetten ( e ) kan heller ikke avbestilles om fotballkampen eller andre arrangemnet skulle flyttes til en annen dato, eller tidspunkt. Kampbillettene er gyldig på ny kampdato/klokkeslett. Derfor anbefaler vi alle våre kunder å reise fra fredag til mandag. Dette fordi når en kamp flyttes er det som regel fra lørdag til søndag. Dersom kampen flyttes til annen dato gjelder fotballbilletten(e) denne nye datoen. Vi tar ikke økonomisk ansvar i forbindelse med flytting av kamp når det gjelder reisebestillinger som ikke er gjort av oss. Dette siste gjelder flyreiser, hotell og tapt arbeidstid

Diverse:

DU/DERE er selv ansvarlig å møte opp på korrekt kamp, dag og tidspunkt da kampene kan flyttes frem eller etter oppsatt klokkeslett, så tidspunkt på billettene kan være misvisende. Sjekk lokal info som aviser eller internett.

Som arrangør kan vi kansellere bestillinger om det oppstår uforutsette hendelser utenfor vår kontroll, i så fall vil kostnader fakturert av Reisetsted.no AS bli refundert. (Beløp innbetalt til Reisetsted.no AS). Vi har ikke noe ansvar for de produkter du eventuelt måtte ha kjøpt andre steder. Har du eksempelvis kjøpt flybillett og hotell, har ikke Reisetsted.no AS noe økonomisk ansvar dersom en slik flybillett vil måtte endres eller avbestilles. Dette gjelder uansett årsaksforhold.
Dersom det skulle oppstå problemer med innsjekking på hotellet, billetten(e) eller ved levering av billetter vil vi rette dette, men kunden må kontakte oss på tlf. nr. 954 84 284/932 40 770 umiddelbart. På spesielt populære kamper kan single billetter forekomme.

Som kunde plikter man seg og sette seg inn i reglementet til de ulike arrangementene. Kunden har ingen krav på refusjon ved bortvisning fra arrangementer på grunn av brudd på regler. Som et eksempel vil tydelig berusede personer kunne bli nektet inngang på fotallkamper. VIS MÅTEHOLD.